zdravie z prírody

Obchodné podmienky

Tieto obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.alzbetinazahrada.sk.

Článok I. - Úvodné ustanovenia

1) Kúpnou zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva, ktorú uzaviera predávajúci a spotrebiteľ na zásielkový predaj tovaru výlučne prostredníctvom prostriedkov komunikácie (ďalej len „kúpna zmluva“).

2) Kúpne zmluvy sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z. ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (ďalej len „zákon č. 102/2014 Z. z.“) a týmito obchodnými podmienkami (ďalej aj „OP“) upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii.

3) Predávajúcim sa rozumie spoločnosť Kadaň s.r.o., so sídlom Pohranice 458, 951 02 Pohranice, IČO: 35943335, DIČ: 2022036885 (ďalej len „predávajúci“).   

Kontaktné údaje predávajúceho

Obchodné meno: Kadaň s.r.o.
Sídlo a prevádzka: Pohranice 458, 951 02 Pohranice, Slovenská republika
IČO: 35943335
DIČ: 2022036885
IČ DPH: SK2022036885
Zápis: Spoločnosť je zapísaná pod vložkou číslo: 16833/N Okresného súdu v Nitre
Telefón: 0905 316 452
Telefón eshop: 0907 701 948
Email: obchod@alzbetinazahrada.sk

Orgán dozoru

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
P.O. Box 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 037/7720 001, 037/7720 034
fax č.: 037/ 7720 024
http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

4) Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na kúpne zmluvy uzatvárané prostredníctvom internetového obchodu na internetovej adrese www.alzbetinazahrada.sk, pričom odoslaním objednávky formou internetového obchodu spotrebiteľ potvrdzuje, že si obchodné podmienky prečítal, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam, a že s nimi súhlasí.  

Článok II. - Príjem objednávok

Platná objednávka

1) objednávkou zo stránky www.alzbetinazahrada.sk

2) e-mailom: obchod@alzbetinazahrada.sk

3) telefonicky - mobil: 0907 701 948 v čase od 8.00 do 18.00 hod.

Platná objednávka obsahuje

 • krstné meno a priezvisko objednávateľa (názov firmy),
 • adresa dodania tovaru (prípadne adresa sídla firmy),
 • kontaktný telefón,
 • kontaktný e-mail,
 • v prípade firmy IČO a DIČ objendávateľa,
 • názov tovaru, prípadne jeho kód,
 • počet kusov tovaru.
 

Informácie o predajnej sieti a informačné dotazy

A/ telefonicky - mobil: 0907 701 948 v čase od 8.00 do 18.00 hod.
B/ e-mailom: obchod@alzbetinazahrada.sk
 

Článok III. - Vybavenie objednávky

Objednaný tovar zašleme čo do 5 dní po prijatí riadnej objednávky.
V prípade, že objednaný tovar nie je na sklade, bude zákazník okamžite informovaný prostredníctvom telefónu alebo e-mailovej adresy.
 

Článok IV. - Dopravné a platobné podmienky

Zákazník má tieto možnosti dopravy a platieb

DOPRAVA - platba vopred

 • platba za tovar prevodom alebo vkladom na účet
 • platba kartou
 • platba okamžitým bankovým prevodom
Tovar odosielame poštou alebo službou zásielkovňa.sk v závislosti od výberu zákazníka. Pošta vás bude informovať o doručení zásielky štandardným spôsobom - oznámením o uložení zásielky. Za tovar zodpovedá predávajúci do doby prevzatia prepravcu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie  zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom. Náklady na poštovné a balné, ktoré kupujúci zvolil v objednávke, nesie kupujúci a tieto náklady sa riadia aktuálnym cenníkom predávajúceho, ktorý sa nachádza na internetových stránkach.

Cenník dopravy a obchodné podmienky sú platné pre Slovenskú a Českú republiku. Objednávky do zahraničia vybavujeme individuálne s prepočítaním ceny dopravy vzhľadom na krajinu doručenia, pričom forma úhrady je možná len platbou vopred.

Poštovné nad 10 € zdarma.

Cena poštovného a balného podľa hmotnosti objednávky - Slovenská poštaodoslanie bežnou listovou zásielkou Slovenská republika

hmotnosť poštovné a balné bežný list 
do 100 g 1,0 eur
do 500 g 1,4 eur
do 1000 g 2,3 eur
objednávka nad 10 € poštovné a balné zdarma

 

odoslanie doporučenou listovou zásielkou Česká republika

hmotnosť poštovné a balné doporučený list
do 100 g 1,6 eur
do 500 g 3,6 eur
do 1000 g 7,8 eur
objednávka nad 10 € poštovné a balné zdarma

 

Cena poštovného a balného podľa hmotnosti objednávky - zasielkovna.sk


odoslanie bežnou listovou zásielkou Slovenská republika

hmotnosť poštovné a balné bežný list
do 5 kg 2 eur
objednávka nad 10 € poštovné a balné zdarma

 

odoslanie doporučenou listovou zásielkou Česká republika

hmotnosť poštovné a balné doporučený list
do 5 kg 3 eur
objednávka nad 10 € poštovné a balné zdarma

 

Článok V. - Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy

Máte právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie 14 dní odo dňa keď vy alebo vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy predtým, ako uplynie lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame ani na náklady za doplnkové služby, ak boli predmetom zmluvy a ak došlo k ich úplnému poskytnutiu. Platby vám budú vrátené bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené vaše oznámenie o odstúpení od tejto kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri vašej platbe, pokiaľ ste uvedením IBAN čísla vášho bankového účtu nedali súhlas s úhradou na váš bankový účet a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr. Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na adresu sídla spoločnosti bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate vy. Upozorňujeme vás, že v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zodpovedáte v zmysle zákona za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním v čase od jeho doručenia do momentu jeho vrátenia iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy môžete stiahnuť tu...

Článok VI. - Lehota na uplatnenie reklamácie

Spotrebiteľ uplatňuje reklamáciu písomne, elektronickou poštou na adrese obchod@alzbetinazahrada.sk alebo osobne na prevádzke predávajúceho v lehote do 14 dní pri produktoch doplnkovej výživy alebo záručnej dobe do 24 mesiacov pri nepotravinovom tovare, pokiaľ nebolo dohodnuté inak. Lehota začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru spotrebiteľom. V prípade opodstatnených reklamácií sú peniaze vrátené v lehote do 14 dní.

Spotrebiteľ je pri uplatnení reklamácie povinný predložiť predávajúcemu originál daňového dokladu.

Predávajúci zodpovedá za chyby, ktoré zistí na predávanom tovare pri prevzatí spotrebiteľom a za chyby, ktoré sa vyskytnú po prevzatí a užívaní tovaru počas záručnej doby.

Predávajúci nezodpovedá za chyby spôsobené najmä mechanickým poškodením, neodvratnou udalosťou - živelnou pohromou, nesprávnym zaobchádzaním - v rozpore s návodom na užívanie a obvyklým spôsobom používania, v osobitných prípadoch, ak to vyplýva z povahy veci aj zásahom nepovolanej osoby, vrátane užívateľa, prípadne iným neodborným zásahom.

Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Vybavenie reklamácie bude spotrebiteľovi oznámené telefonicky alebo písomne elektronickou poštou. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa doručenia reklamovaného tovaru predávajúcemu alebo inak po dohode. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu nepotravinového tovaru počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu tovaru po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietne, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie.

Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný chyby bez zbytočného odkladu odstrániť.

Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, má spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné chyby, ak však spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa chyby po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie sa chyby po oprave sa považuje, keď sa rovnaká chyba, aká bola v záručnej dobe najmenej dvakrát odstraňovaná, vyskytne opätovne. Za väčší počet vád sa považuje, keď tovar má súčasne najmenej tri odstrániteľné chyby, pričom každá z týchto vád bráni riadnemu užívaniu tovaru.

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie ako aj vydať písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie.

Spotrebiteľ je oprávnený použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolí. Spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti. V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte na obchod@alzbetinazahrada.sk.

Článok VII. - Osobné údaje

Všetky osobné údaje poskytnuté v rámci objednávky tovaru či zákaznícke registrácie prostredníctvom internetového obchodu www.alzbetinazahrada.sk sú zhromaždované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č.122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov. Osobné údaje sú spracované v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, email. 

Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva zákazník v súlade so zák. č 122/2013 Z. z súhlas predávajúcemu so spracovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kupnej zmluvy. Podrobnejšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete v článku OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV.

V Pohraniciach, dňa 1. januára 2021

 • Telefonické objednávky
  0907 701 948
 • Doprava zdarma
  nad 10 €
 • Tovar na sklade
  expedujeme priebežne
 • Zákaznícky servis
  a starostlivosť